Algemene voorwaarden

Wineenreisnaar Gratis naar de dierentuin


 1. Definities

  1. OneDream B.V. beheert de website www.wineenreisnaar.nl, waarop internetgebruikers gratis kunnen deelnemen aan een prijsvraag.

  2. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

   1. OneDream B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: OneDream B.V. gevestigd aan de Stationsplein 12-1 te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 02083606;

   2. website: de website www.wineenreisnaar.nl die door OneDream B.V. wordt beheerd en waar deelgenomen kan worden aan de prijsvraag;

   3. deelnemer: de internetgebruiker die overeenkomstig artikel 6.1 een overeenkomst tot deelname sluit met OneDream B.V.;

   4. overeenkomst: de overeenkomst tot deelname tussen OneDream B.V. en de deelnemer;

   5. aanbieder: het bedrijf dat de prijs dan wel een deel daarvan, die met de prijsvraag gewonnen kan worden, ter beschikking stelt;

   6. prijs: het product en/of de dienst die door de aanbieder als prijs wordt aangeboden en dat met de prijsvraag gepromoot wordt;

   7. prijsvraag: het door OneDream B.V. georganiseerde promotioneel kansspel;

   8. winnaar: de deelnemer die de prijs heeft gewonnen.

  3. De prijsvraag op de website is een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode promotionele kansspelen opgesteld door het Ministerie van Justitie.


 1. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst verwoord in artikel 1.2 van deze algemene voorwaarden.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn na te lezen op www.wineenreisnaar.nl/dierentuin/voorwaarden.html en worden op verzoek van de deelnemer als bijlage naar de deelnemer gestuurd. Aanvullende informatie ten aanzien van de prijsvraag is te vinden op de website.

  3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

  4. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de deelnemer na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard en de wijzigingen in deze herziene versie van de algemene voorwaarden niet ten nadele van de deelnemer zijn.

  5. OneDream B.V. handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.


 1. Deelname

  1. Voor deelname aan de prijsvraag worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra kosten berekend. De deelname is zonder aankoopverplichting.

  2. De deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om aan de prijsvraag te kunnen deelnemen.

  3. Deelname aan de prijsvraag is uitgesloten voor medewerkers van OneDream B.V. en de aanbieders alsmede een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de website en de prijsvraag.

  4. OneDream B.V. behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens OneDream B.V. of derden. Indien de deelnemer wordt gediskwalificeerd en/of wordt uitgesloten van deelname, dan zal de deelnemer daarvan via de e-mail op de hoogte worden gesteld.

  5. Van 1 januari 2016 t/m 31 december 2017 kan worden deelgenomen aan de prijsvraag.


 1. Doel van de prijsvraag

  1. Het doel van de prijsvraag is het promoten van de producten en/of diensten welke onderwerp zijn in de prijsvraag door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen rechtmatig gewonnen hebben.


 1. Toestemming commerciële uitingen

  1. Uitsluitend na het verstrekken van een expliciete en specifieke toestemming van de deelnemer zal OneDream B.V. persoonsgegevens (NAWE) van de deelnemer verstrekken aan derden.

  2. OneDream B.V. draagt de verantwoordelijkheid voor het vereiste dat de noodzakelijke toestemming voor het verzenden van reclame via e-mail rechtmatig is verkregen.

  3. OneDream B.V. zorgt ervoor dat de deelnemer zich in iedere uiting kosteloos en eenvoudig op elektronische wijze bij OneDream B.V. af kan melden voor het gebruik van zijn e-mailadres voor reclame via e-mail.


 1. Totstandkomingen inhoud van de overeenkomst

  1. De internetgebruiker zal na het invullen van zijn e-mailadres op de website terechtkomen waar de gebruiker zijn gegevens (NAWE) op de daarvoor beoogde plek in het actieformulier kan invullen. Op deze pagina staan de geselecteerde partners van OneDream B.V. Na het invullen van de gegevens ontvangt de internetgebruiker op het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail van OneDream B.V. In deze e-mail wordt de strekking van de overeenkomst, zie ook artikel 6.6, (kort) weergegeven en dient de internetgebruiker voor “akkoord” te klikken waarna de deelnemer kan deelnemen aan de prijsvraag. Indien de internetgebruiker niet op “akkoord” klikt, dan kan de internetgebruiker niet deelnemen aan de prijsvraag. Hiermee wordt o.a. het onbevoegd gebruik van een e-mailadres getracht te voorkomen, OneDream B.V. kan dit echter niet garanderen. Op de website staat duidelijk de inhoud van de overeenkomst omschreven.

  2. Het actieformulier kan pas online via de website gestuurd worden naar OneDream B.V. nadat de internetgebruiker heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

  3. Alle gegevens die de deelnemer tijdens het tot stand komen van de overeenkomst aan OneDream B.V. verstrekt dienen correct en volledig te zijn.

  4. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt OneDream B.V. de deelnemer daarvan een bevestiging via de e-mail.

  5. Aanvullende spelregels alsmede de te winnen prijs worden op de website vermeld.

  6. De overeenkomst tot deelname heeft de volgende strekking: de deelnemer neemt kosteloos deel aan een prijsvraag op de website. Met deze deelname verleent de deelnemer zijn toestemming aan OneDream B.V. om:

   1. zijn persoonsgegevens zoals, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, te verstrekken aan haar partners, zodat deze partners via de e-mail nieuwsbrieven naar de deelnemer kunnen sturen.;

   2. e-mailberichten te sturen aan de deelnemer waarin reclame wordt gemaakt voor Wineenreisnaar.nl en/of voor producten en/of diensten van een partner.

  7. OneDream B.V. en deze partners zullen de persoonsgegevens gebruiken voor commerciële communicatie. In iedere commerciële communicatie is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken.

  8. Onder commerciële communicatie wordt o.a. verstaan:

   1. het periodiek versturen van een e-mailbericht;

   2. het gebruiken van persoonsgegevens voor telemarketing activiteiten;

   3. het gebruiken van persoonsgegevens voor analyse doeleinden.

   4. het tonen van relevante aanbiedingen via Social Media en Search, ook wel audience targeting.

   Afmelden kan via de afmeldlink in onze Wineenreisnaar.nl e-mail.
  9. De deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens tijdens de deelname correct, up-to-date en volledig zijn.

  10. Automatisch gegenereerde aanmeldingen worden niet geaccepteerd en maken geen kans op een prijs.


 1. Trekkingen winnaar

  1. Aan elke speelbeurt met een goed antwoord op de vraag die op de website staat wordt op voorhand een uniek nummer toegekend.

  2. De trekking van het unieke nummer waaraan de prijs is verbonden wordt uitgevoerd nadat de prijsvraag ten einde is. De trekking wordt op onpartijdige wijze gedaan onder toezicht van een onafhankelijke derde.

  3. Bij de trekking zullen de unieke nummers van de speelbeurten met het goede antwoord op de vraag die op de website staat worden vergeleken met het unieke nummer waaraan de prijs is verbonden.

  4. De deelnemer met het winnende unieke nummer heeft 2 weken de tijd om zijn prijs te claimen. Indien dit niet binnen 2 weken wordt gedaan, behoudt OneDream B.V. het recht om een nieuw uniek nummer op onpartijdige wijze te trekken onder toezicht van een onafhankelijke derde. Na 3 trekkingen die niet door de deelnemer met het winnende unieke nummer geclaimd zijn, heeft OneDream B.V. het recht om de prijs niet uit te keren.

  5. De winnaar van de prijs wordt per e-mail geïnformeerd.

  6. Zodra de winnaar bekend is, wordt deze bekend gemaakt binnen 3 maanden na de beëindiging van de prijsvraag in een Wineenreisnaar.nl nieuwsbrief. OneDream B.V. is niet verantwoordelijk voor het controleren van de door de winnaar verstrekte gegevens.

  7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


 1. Publicatie

  1. Door deelname aan de prijsvraag verleent de winnaar toestemming aan OneDream B.V. en aan de aanbieder om zijn naam, evenals mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze prijsvraag te gebruiken, bijvoorbeeld door deze foto’s te plaatsen op de website of op social media websites van OneDream B.V. of van de aanbieder.


 1. Prijzen

  1. De prijs die ter beschikking wordt gesteld is: 4 x 4 tickets voor een dagje naar de dierentuin (€100,-), met een totale waarde van € 400,-.

  2. De prijs is netto. De (kansspel)belasting zal worden afgedragen door de aanbieder die de prijs ter beschikking stelt.

  3. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, is niet-overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

  4. Indien de getoonde prijs op de website niet meer, of zeer moeilijk te verkrijgen is, is OneDream B.V. gerechtigd een gelijkwaardige alternatieve prijs aan te bieden.


 1. Vragen en klachten

  1. Eventuele vragen of klachten kan de deelnemer richten aan:

OneDream B.V.

t.a.v. de marketing afdeling

Stationsplein 12-1

1211EX te Hilversum

e-mailadres: info@wineenreisnaar.nl

tel: 085 - 13 01 158 (bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur)

  1. Indien de deelnemer via de e-mail een klacht heeft ingediend, dan stuurt OneDream B.V. de deelnemer zo spoedig mogelijk een bevestiging via de e-mail dat zij de klacht heeft ontvangen.

  2. De deelnemer ontvangt binnen 14 dagen nadat OneDream B.V. de klacht heeft ontvangen een inhoudelijke reactie van OneDream B.V. met betrekking tot de klacht. Indien OneDream B.V. niet binnen 14 dagen de deelnemer van een inhoudelijke reactie kan voorzien, dan wordt de deelnemer daarvan via de e-mail op de hoogte gesteld en laat OneDream B.V. de deelnemer weten binnen welke termijn de deelnemer wel een inhoudelijke reactie kan verwachten.

  3. Een klacht dient door de deelnemer deugdelijk gemotiveerd te zijn. OneDream B.V. heeft het recht klachten die niet gemotiveerd zijn niet in behandeling te nemen.


 1. Aansprakelijkheid en verjaring

  1. OneDream B.V. streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden. OneDream B.V. is niet aansprakelijk voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website of voor het niet goed functioneren van de website.

  2. OneDream B.V. kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. OneDream B.V. zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. OneDream B.V. is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

  3. OneDream B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat OneDream B.V. is uit gegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  4. OneDream B.V. staat niet in voor de juistheid van de door een aanbieder of van een door een partner van OneDream B.V., zoals omschreven in artikel 6.6 sub a, verstrekte informatie. OneDream B.V. is dan ook niet verantwoordelijk voor uitingen van derden welke gebruik maken van de door OneDream B.V. verstrekte persoonsgegevens.

  5. Informatie over de prijs is afkomstig van de aanbieder. OneDream B.V. kan er niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien deze informatie niet correct of volledig is.

  6. OneDream B.V. is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

  7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van OneDream B.V. of haar ondergeschikten.

  8. Alle aanspraken jegens OneDream B.V. die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij OneDream B.V. zijn ingediend, vervallen door verjaring.


 1. Overmacht

  1. OneDream B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, brand, weersinvloeden, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop OneDream B.V. geen (beslissende) controle kan uitoefenen.


 1. Persoonsgegevens

  1. OneDream B.V. verzamelt persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden voor haarzelf en voor haar partners.

  2. OneDream B.V. draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

  3. Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door OneDream B.V. aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

  4. OneDream B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy verklaring die op de website staat.


 1. Beveiliging en internet

  1. OneDream B.V. zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de deelnemer via de website ingestuurde gegevens, maar OneDream B.V. kan ter zake geen garantie geven.


 1. Oneigenlijk gebruik van de website

  1. Het is niet toegestaan misbruik te maken van bugs of technische mankementen in de website.


 1. Intellectueel eigendom

  1. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van OneDream B.V., mag de deelnemer geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.


 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op elke overeenkomst tussen OneDream B.V. en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

  2. De rechter in de vestigingsplaats van OneDream B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. De deelnemer heeft 1 maand de tijd nadat OneDream B.V. zich schriftelijk jegens de deelnemer op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.